Vedtægter

Vedtægter for Sorring Håndbryggerlaug

 

§ 1 Navn.

Laugets navn er ”Sorring Håndbryggerlaug”

 

§ 2 Formål.

Laugets skal give medlemmerne mulighed for fremstilling af godt håndbrygget øl. Endvidere skal lauget gennem dette, skabe rammer for godt socialt samvær mellem dets medlemmer.

 

§ 3 Aktiviteter.

Til opfyldelse af § 2 indkøber og vedligeholder lauget egnet udstyr til fremstilling af håndbrygget øl. Lauget kan desuden danne ramme om sociale aktiviteter, såsom aftener med øl smagning, fælles brygarangementer og øl rejser. Aktiviteterne i lauget har ingen kommercielle interesser og omfatter udelukkende den lukkede kreds af registrerede medlemmer.

 

§4 Økonomi.

Ved etablering af ”Sorring Håndbryggerlaug” indbetaler hvert medlem et beløb på 2.000 kr. Ud over det tegnede medlem kan ægtefælle/samlever registreres som medlem af lauget mod et tillægsgebyr på 1.000 kr. Eventuelle nye medlemmer betaler ligeledes 2.000 kr. ved indtrædelse i lauget.

Til dækning af laugets faste lave omkostninger indbetaler alle medlemmer et årligt kontingent på 500 kr., idet kontingentet følger kalenderåret.

Medlemmer der trækker sig ud af lauget mister alle rettigheder, herunder alle økonomiske fordringer.

 

§ 5 Sorring Håndbryggerlags Årsmøde.

Lauget holder hvert år i første kvartal årsmøde, dette indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:

1.Velkomst og skål v/oldermanden.

2.Valg af dirigent.

3.Oldermanden aflægger kort beretning for det seneste år og fremlægger plan for aktiviteter det kommende år.

4.Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse, og stiller forslag til næste års kontingent.

5.Indkomne forslag (skal være oldermanden i hænde 7 dage inden mødet).

6.Valg af bestyrelse.

7.Valg af revisor.

8.Eventuelt.

 

§ 6 Bestyrelsen.

Bestyrelsen for Sorring Håndbryggerlaug vælges på årsmødet blandt de fremmødte. Den sammensættes således:

•Oldermand

•Viceoldermand

•Finansforvalter

Alle poster er på valg hvert år, idet de alle besættes ved valg på årsmødet, om muligt vælges en suppleant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling. Bestyrelsesmøder afholdes 2 gange årligt, og i øvrigt efter oldermandens bestemmelse.

Bestyrelsen fastlægger procedure for brug af laugets materiel og regler for fælles indkøb.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.

 

§ 7 Regnskab.

Sorring Håndbryggerlaugs regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden årsmødet af den valgte revisor.

 

§ 8 Nedlæggelse.

Inden nedlæggelse kan gennemføres, skal dette være offentliggjort rettidigt som et punkt på dagordenen.

Beslutning om nedlæggelse kan kun gennemføres, såfremt der både er flertal for på 2/3 for dette ved årsmødet, samt der på efterfølgende indkaldt generalforsamling med varsel på 14 dage ligeledes opnås flertal for nedlæggelse.

 

§9 opbevaring af laugets udstyr

Udstyret opbevares som udgangspunkt i garagen Drosselvej 6 og kan lånes herfra. Laugets medlemmer afleverer brygudstyret hurtigst muligt efter brug og senest efter 2 uger. Laugets øvrige medlemmer orienteres pr mail hver gang udstyret udlånes/skifter opholdssted.

 

 

Copyright © 2019 – Sorring Håndbryggerlaug