Vedtægter for Voel Sminge Seniorer

Vedtægter for Voel Sminge Seniorer

Foreningens formål

Foreningens formål er at samle alle med interesse for seniores vilkår i området, at bistå og varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, og arbejde for deres kår. Afholde møder og sammenkomster, for på den måde at skaffe medlemmerne adspredelse og god underholdning.

§1.

Alle med interesser for seniores vilkår har ret til at være medlem.

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen under hensyn til foreningens økonomi, medlemsbidraget opkræves af bestyrelsen.

§2.

Medlemmer, der fylder 90 år udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men bevarer stemmeretten.

§3.

Regnskabsåret følger kalenderåret  1.1 – 31.12.

Den årlige generalforsamling afholdes i februar, der aflægges beretning for det forgangne år, og revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

§4.

Tidspunkt for den årlige generalforsamling skal bekendtgøres i det lokale ugeblad mindst 14 dage forinden, forslag fra medlemmerne må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal være følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab fremlægges til godkendelse
  5. Valg til bestyrelse + suppleanter
  6. Valg af revisoren + suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuel

§5.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 3 det ene år og 2 det andet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der vælges 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.

§6.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemning foretages skriftlig.

Lovændring kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes indenfor et tidsrum af 3 måneder.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af bestyrelsen eller efter begæring fra mindst 10 medlemmer med skriftlig motivering af den sag der ønskes behandlet.

§7.

Bestyrelsesmøde bør afholdes ca. hver tredje måned, for at bestyrelsen kan blive orienteret om de økonomiske forhold.

Bestyrelsen skal, hvis der fremsættes ønsker herom være medlemmerne behjælpelig med vejledning og udfyldelse af skemaer mv. til forvaltninger og lignende.

§8.

Foretages der kørsel i foreningens interesse, refunderes udgifter efter regning.
Dette skal godkendes af bestyrelsen.

§9.

Opløsning af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med 14 dages mellemrum, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om, til hvad de resterende midler skal anvendes til.

 

Vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger.

Voel d. 3-2-2016